Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden werden de laatste keer gewijzigd op 03-11-2021.
Dit is versie 2021.11.03.

Geniaal Groeien wil zichzelf, haar medewerkers én haar consumenten (jij) beschermen.
Daarom willen we de volgende Algemene Voorwaarden heel duidelijk met je communiceren.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Contactgegevens
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Aanbod
Artikel 4 – Overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Prijs
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Levering
Artikel 9 – Persoonsgebonden
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Gedragsregels
Artikel 12 – Disclaimer
Artikel 13 – Gegevensverwerking
Artikel 14 – Klachten
Artikel 15 – Geschillen
Bijlage I – Modelformulier voor Herroeping

Artikel 1 – Contactgegevens

§1 Geniaal Groeien is een merknaam van Jolien Rammant met ondernemingsnummer BE 0775 502 231.
§2 Het e-mailadres van Geniaal Groeien is jolien_rammant@hotmail.com.
§3 Geniaal Groeien is niet telefonisch bereikbaar.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

§1 Deze Algemene Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.
§2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra een consument producten of diensten van Geniaal Groeien bestelt, in persoon of via de webshop, ongeacht of de betaling al dan niet onmiddellijk wordt voldaan.
§3 Voor het plaatsvinden van een bestelling worden deze Algemene Voorwaarden in duidelijke vorm gepresenteerd aan de consument. Consumenten die een bestelling voltooien voor een product of dienst dienen expliciet aan te geven akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
§4 Geniaal Groeien behoudt zich het recht om, op eender welk tijdstip, de Algemene Voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik aan de consument gepresenteerd worden, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
§5 Indien één van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing.
§6 De consument is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die worden doorgegeven aan Geniaal Groeien. Door het plaatsen van een bestelling via de website, bevestigt de consument een natuurlijk persoon van minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam te zijn. Geniaal Groeien draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensoverdracht door de consument.

Artikel 3 – Aanbod

§1 Indien een aanbod van een product of dienst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
§2 Alle aanbiedingen van producten en diensten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken.
§3 Elk aanbod van een product of dienst bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod (bestelling) zijn verbonden.
§4 Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbod binden Geniaal Groeien niet de overeenkomst uit te voeren.
§5 Eventuele gebreken dienen binnen twee werkdagen na ontvangst aan Geniaal Groeien schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 4 – Overeenkomst

§1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 3, slechts tot stand op het moment dat volgende voorwaarden voldaan zijn:
* aanvaarding door de consument van het aanbod, en
* het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, en
* de aanvaarding van de bestelling door Geniaal Groeien.
§2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden door Geniaal Groeien via e-mail op de hoogte te brengen.
§3 Geniaal Groeien bezit altijd het recht om, binnen het wettelijk kader, een bestelling niet te aanvaarden. Dit kan als Geniaal Groeien overtuigd is dat er belangrijke feiten en factoren spelen die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien een overeenkomst niet aanvaard wordt, zal Geniaal Groeien dit meedelen met de consument ten laatste zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling.
§4 Indien Geniaal Groeien beslist een bestelling niet te aanvaarden, zoals beschreven in §3, en de consument reeds de bestelling betaald heeft, zal Geniaal Groeien binnen de zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling het betaalde bedrag terugbetalen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

§1 De consument kan een overeenkomst voor een fysiek product gedurende maximaal veertien dagen na levering, zonder opgave van redenen ontbinden. Geniaal Groeien mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn of haar reden(en) verplichten.
§2 De consument kan een overeenkomst voor een dienst gedurende maximaal veertien dagen na bevestiging van de bestelling door Geniaal Groeien, zonder opgave van redenen ontbinden. Geniaal Groeien mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn of haar reden(en) verplichten.
§3 De consument kan zich beroepen op het herroepingsrecht door:
* een herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te sturen naar Geniaal Groeien (dewelke ook is toegevoegd als Bijlage I aan deze Algemene Voorwaarden), of
* een ondubbelzinnige verklaring voor te leggen waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt.
§4 Een ontvangstbevestiging op een duurzame gegevensdrager moet onverwijld aan de consument worden meegedeeld in geval een consument zich beroept op het herroepingsrecht.
§5 De consument draagt de kosten en verantwoordelijkheid voor het terugsturen van fysieke producten.
§6 Wanneer de consument zelf vraagt om de dienstverlening al te starten, en zich daarna beroept op het herroepingsrecht, dan zal de consument in verhouding opdraaien voor de kosten die tot op het moment van herroeping reeds werden gemaakt.
§7 Door de uitoefening van het herroepingsrecht stelt de consument een einde aan de sluiting of de uitvoering van de overeenkomst zoals beschreven in Artikel 4. De consument erkent hiermee alle bijbehorende producten en diensten niet meer te raadplegen of te gebruiken. In het geval dat de consument na zich te beroepen op het herroepingsrecht, en na de herroepingstermijn, toch nog onrechtmatig gebruik maakt van deze producten of diensten, dient de volledige initiële aankoopsom terug te worden voldaan.

Artikel 6 – Prijs

§1 De op de website aangegeven verkoopprijzen voor producten of diensten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling, worden uitgedrukt in euro, inclusief btw, exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie (indien van toepassing).
§2 In geval van betaling op factuur of bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het aankoopbedrag inclusief btw en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan één procent per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van tien procent op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van vijftig euro. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige consument. Indien de consument niet tijdig betaalt, is Geniaal Groeien gerechtigd de consument toegang tot de producten of diensten te weigeren totdat de betaling ontvangen wordt. In zoverre de consument verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van Geniaal Groeien te voldoen, behoudt Geniaal Groeien zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlintresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.
§3 Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien Geniaal Groeien expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.
§4 Enig protest omtrent een factuur of betaling dient binnen de zeven kalenderdagen na besteldatum en bij aangetekend schrijven aan Geniaal Groeien te worden gericht. Geniaal Groeien is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de consument geheel of deels over te dragen aan een opdrachtgever. Die laatste is niet gerechtigd zijn rechten of plichten ten overstaan van Geniaal Groeien over te dragen.

Artikel 7 – Betaling

§1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het wettelijk ontbreken van een bedenktermijn binnen veertien dagen na de bevestiging van de overeenkomst.
§2 Het selecteren van de betaalmethode vindt plaats tijdens de bestelling. Geniaal Groeien biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen te betalen, waarvoor onder meer gebruik gemaakt kan worden van betalingsprovider Stripe, Mollie B.V., Paypal of bankoverschrijving (SEPA).
§3 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van Geniaal Groeien verklaart de consument kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Mollie B.V., Stripe of Paypal, en aanvaardt erdoor gebonden te zijn.
§4 Geniaal Groeien aanvaardt enkel betalingen die afkomstig zijn van Europese bankrekeningen.

Artikel 8 – Levering

§1 Producten en diensten besteld via de webshop worden pas ter beschikking gesteld na ontvangst van de volledige betaling door de consument.
§2 Producten en diensten waarvoor een specifieke startdatum in de toekomst in het aanbod vermeld staat worden pas ter beschikking gesteld in de loop van de dag van deze vermelde startdatum, en dat enkel als de voorwaarden in §1 voldaan zijn.
§3 Fysieke producten worden geleverd op het door de consument aangegeven adres tijdens de bestelling. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Geniaal Groeien, dan dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als de consument alsnog de goederen wenst te ontvangen. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Geniaal Groeien dient de gehele bestelling opnieuw geplaatst en betaald te worden.
§4 Digitale producten en diensten worden geleverd op het door de consument aangegeven e-mailadres tijdens de bestelling. Wanneer er bij de bestelling een foutief e-mailadres wordt opgegeven, kan de consument binnen veertien werkdagen na bestelling aan Geniaal Groeien schriftelijk vragen om het e-mailadres van de bestelling kosteloos te veranderen, mits bewijs van betaling.
§5 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de consument.
§6 Als Geniaal Groeien niet tijdig kan leveren, wordt de consument verwittigd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als dat niet gebeurt, kan de consument kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval wordt de bestelling binnen de zestig dagen na ontbinding van de overeenkomst terugbetaald.
§7 Alle verzendingen van fysieke goederen gebeuren steeds op het risico van Geniaal Groeien. Als de consument echter goederen terugzendt binnen de veertien dagen na aankoop is de consument zelf verantwoordelijk voor het transport.
§8 Indien de door Geniaal Groeien geleverde fysieke goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de producten die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de producten die de consument had besteld, moet de consument dit binnen de drie dagen na ontvangst melden. De producten moeten in elk geval binnen de veertien dagen na ontvangst teruggestuurd worden naar Geniaal Groeien.
§9 Geniaal Groeien kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur of e-mailprovider die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van Geniaal Groeien blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de producten of diensten waarvan wordt aangetoond dat ze niet of laattijdig door de consument werden ontvangen.

Artikel 9 – Persoonsgebonden

§1 De producten en diensten aangeboden door Geniaal Groeien zijn persoonsgebonden. Dit wil zeggen dat het voor de consument niet toegestaan is om weblinks, tekst, audio, video, documentatie of andere content uit producten en diensten die niet publiek toegankelijk zijn te verspreiden of te kopiëren.
§2 Het is de consument niet toegestaan om door Geniaal Groeien verstrekte accounts te delen met derden of te verhandelen.
§3 Indien de consument in gebreke is met §1 of §2 van dit Artikel zal Geniaal Groeien de toegang voor de consument met onmiddellijke ingang permanent opschorten. Geniaal Groeien zal de consument aansprakelijk stellen voor de geleden schade, welke zal vastgelegd worden door de bevoegde rechtbanken zoals vermeld in Artikel 15.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

§1 Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Geniaal Groeien krachtens deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Geniaal Groeien beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
§2 Geniaal Groeien doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website, de webshop, producten en diensten 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website- of netwerk-updates, andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van Geniaal Groeien, de toegang onderbroken wordt. Geniaal Groeien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen.
§3 Geniaal Groeien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de producten of diensten, de website, de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de consument of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
§4 Geniaal Groeien is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de consument en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.
§5 Geniaal Groeien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien Geniaal Groeien wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de consument er onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.
§6 Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de betaalde prijs voor het aangekochte product of dienst.
§7 De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de consument over de producten en activiteiten van Geniaal Groeien. Geniaal Groeien heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
§8 Geniaal Groeien kan op haar website links naar andere internetsites plaatsen. Geniaal Groeien is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.
§9 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde inhoud, afbeeldingen of voorbeelden. Geniaal Groeien is te allen tijde gemachtigd illustraties of inhoud te wijzigen.

Artikel 11 – Gedragsregels

§1 Bij aankoop van bepaalde producten of diensten wordt aan de consument exclusieve toegang verleend tot niet-publieke informatie, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief): een online community, online ask us anything sessies of een online kennisdatabank, waarvoor dezelfde Disclaimer en Privacy Policy geldt als vermeld in Artikel 12 en 13.
§2 De consument die deelneemt aan activiteiten zoals beschreven in §1 dient ten allen tijde de aanwijzingen van medewerkers van Geniaal Groeien op te volgen.
§3 Geniaal Groeien behoudt zich het recht om per direct de toegang van de consument tot deze activiteiten te ontzeggen indien de consument:
* de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt, of
* op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben tot Geniaal Groeien, of
* racistische, haatdragende, obscene, discriminerende of andere ongepaste reacties verspreidt, of
* materiaal plaatst waarop auteursrechten van toepassing en waarvoor geen akkoord van de eigenaar of betrokkene is gegeven.
§4 Wanneer een consument toegang tot activiteiten ontzegd wordt door één of meerdere redenen vermeld in §3, heeft de consument in geen enkel geval recht op een restitutie.
§5 Geniaal Groeien noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de geplaatste berichten, weblinks of advertenties tijdens de activiteiten vermeld in §1.
§6 Een gebruikersaccount die toegang verleent tot de activiteiten vermeld in §1 kan op eenvoudige aanvraag verwijderd worden, echter, Geniaal Groeien behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de inhoud van de geplaatste berichten te laten bestaan.

Artikel 12 – Disclaimer

§1 Alle producten en diensten aangeboden door Geniaal Groeien zijn onderhevig aan auteursrecht, vastgelegd door Geniaal Groeien.
§2 Geniaal Groeien maakt geen garanties of beloftes betreffende persoonlijke resultaten van de consument naar aanleiding van het gebruik van onze producten en diensten.
§3 De auteursrechtelijke- en garantiebepalingen zijn duidelijk omschreven in de Disclaimer van Geniaal Groeien, beschikbaar via https://geniaalgroeien.be/disclaimer/. Deze Disclaimer vormt integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 – Gegevensverwerking

§1 Geniaal Groeien verwerkt de (persoons)gegevens van de consument conform het Privacy Statement van Geniaal Groeien, beschikbaar via https://geniaalgroeien.be/privacy/. Dit Privacy Statement vormt integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14 – Klachten

§1 Geniaal Groeien beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, die hieronder verder wordt toegelicht, en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
§2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen één maand, nadat de consument de gebreken heeft vastgesteld met een volledige en duidelijke omschrijving per e-mail bezorgd worden aan Geniaal Groeien op het adres jolien_rammant@hotmail.com. De consument dient volgende gegevens in de e-mail te vermelden:
* Naam
* Adres
* Besteldatum
* Ontvangstdatum
* Omschrijving
§3 Ingediende klachten, die beantwoorden aan de voorwaarden in §1 en §2, worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord. In het uitzonderlijke geval dat een klacht niet binnen deze termijn behandeld kan worden, zal Geniaal Groeien de consument een bericht van ontvangst sturen binnen de veertien dagen, inclusief een indicatie van wanneer de consument een volledig antwoord kan ontvangen.
§4 Indien de klacht niet binnen drie maanden na ontvangst van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals bepaald in Artikel 15.

Artikel 15 – Geschillen

§1 Op overeenkomsten tussen Geniaal Groeien en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, ongeacht de woonplaats van de consument en het vestigingsadres van Geniaal Groeien, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
§2 Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit, of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Geniaal Groeien en de consument zullen uitsluitend worden beslecht door de Belgische rechtbanken, en enkel deze met bevoegdheid in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
§3 De consument aanvaardt elektronische bewijsvoering.

Bijlage I – Modelformulier voor Herroeping

Onderstaande gegevens dienen ingevuld en bezorgd te worden aan Geniaal Groeien wanneer de consument een overeenkomst wilt herroepen, zoals beschreven in Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

Aan: Geniaal Groeien; jolien_rammant@hotmail.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten* of diensten* herroept/herroepen*:
– Beschrijving: ……………………………
– Besteld op*/ontvangen op*: ……………………………
– Naam consumenten(en): ……………………………
– Adres consument(en): ……………………………
– Reden (optioneel): ……………………………

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): ……………………………

* Doorhalen wat niet van toepassing is.